October 2018
SIANE Toulouse, FR 23.10 - 25.10.2018
November 2018
JIMTOF Tokio, JP 01.11 - 06.11.2018