2-Futter mit Durchgang

BH-D

BH-D: Zoll

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 130 - 450 mm

■ Großer Durchgang
■ 2, 3 und 4 Backen

BH-M

BH-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 130 - 450 mm

■ Großer Durchgang
■ 2, 3 und 4 Backen

BH-D großer Durchmesser

BH-D großer Durchmesser: Zoll

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 500 - 800 mm

■ Großer Durchgang
■ 3 Backen

BHD-FC | BHM-FC

BHD-FC: Zoll | BHM-FC: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 165 - 630 mm

■ Großer Durchgang
■ Fliehkraftausgleich
■ 3 Backen

AG-2G-C | AG-2G-M

AG-2G-C: Kreuzversatz | AG-2G-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 225 mm

■ Großer Durchgang
■ Fliehkraftausgleich
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

BP-D | BP-M

BP-D: Zoll | BP-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 220 - 320 mm

■ Großer Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

BP-C

BP-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 220 - 320 mm

■ Großer Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

BB-D | BB-M

BB-D: Zoll | BB-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 140 - 315 mm

■ EXTRA großer Durchgang
■ 3 Backen

HFKN-D | HFKN-M | HFKN-C

HFKN-D: Zoll | HFKN-M: Metrisch
HFKN-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter 
Ø 110 - 500 mm

■ Keilstangensystem
■ Großer Durchgang
■ 3 Backen