1-Futter ohne Durchgang

 

AN-D | AN-M

an-d_an-m.png
AN-D: Zoll | AN-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 125 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 2 und 3 Backen (4 Backen nur Ø 400 mm)

AL-D | AL-M

al-d_al-m.png
AL-D: Zoll | AL-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 125 - 400 mm
■ Ohne Durchgang - LANGHUB
■ 2 und 3 Backen (4 Backen nur Ø 400 mm)

AN-C

an-c.png
AN-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 165 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 2 und 3 Backen (4 Backen nur Ø 400 mm)

AP-D | AP-M

ap-d_ap-m_de.png
AP-D: Zoll | AP-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 170 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

AP-C

ap-c_de.png

AP-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 170 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

APL-D | APL-M

apl-d_apl-m_de.png
APL-D: Zoll | APL-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 215 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

APL-D | APL-C

apl-d_apl-c_de.png
APL-D: Zoll | APL-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 500 - 1000 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

APL-C

apl-c_de.png
APL-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 215 - 400 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

NT-C

nt-c_de.png
NT-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 170 - 400 mm
■ FLiehkraftausgleich
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

NT-D | NT-M

nt-d_nt-m_de.png
NT-D: Zoll | NT-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 170 - 400 mm
■ Fliehkraftausgleich
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

NTL-D | NTL-M

ntl-d_ntl-m_de.png
NTL-D: Zoll | NTL-M: Metrisch

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 260 - 400 mm
■ Fliehkraftausgleich
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

NTL-C

ntl-c_de.png
NTL-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 260 - 400 mm
■ FLiehkraftausgleich
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

NTL-D | NTL-C

ntl_d.png
NTL-D: Zoll | NTL-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 500 - 1000 mm
■ Fliehkraftausgleich
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen - LANGHUB
■ Proofline® Futter
= abgedichtet - wartungsarm

IN-D | IN-C

in-d_in-c.png
IN-D: Zoll | IN-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 500 - 800 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 und 4 Backen

IL-D | IL-C

il-d_il-c.png
IL-D: Zoll | IL-C: Kreuzversatz

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 500 - 800 mm
■ LANGHUB
■ Ohne Durchgang
■ 3 und 4 Backen

IND-CP

ind-cp.png
IND-CP 520-800: Spitzverzahnung Zoll
IND-CP 1000-1250: Modul 2

Präzisions-Kraftspannfutter zentrisch und ausgleichend spannend
Ø 500 - 800 mm / 1000 -1250 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 Backen

IN-D | IL-D

in-d_il-d.png
IN-D: Modul | IL-D: Modul - LANGHUB

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 1000 - 1600 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3 und 6 Backen (alle Ø)

IN-D | IL-D

in-d_il-d_2.png
IN-D: Modul | IL-D: Modul - LANGHUB


Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 1000 - 1600 mm
■ Ohne Durchgang
■ 4 Backen (alle Ø)

IR-C

ir-c_3-6.png
IR-C: Kreuzversatz
Radiale Backenverstellung

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 660 - 2500 mm
■ Ohne Durchgang
■ 3-6 Backen (alle Ø)

IR-C

ir-c_4.png
IR-C: Kreuzversatz
Radiale Backenverstellung

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 660 - 2000 mm
■ Ohne Durchgang
■ 4 Backen (alle Ø)

RAN

ran.png
RAN: Kreuzversatz


Niederzugfutter
Ø 160 - 400 mm
■ Niederzugeffekt der schrägen Grundbacken
■ 3 Backen

CL-C | CL-D

cl-c_cl-d.png
CL-C: Kreuzversatz | CL-D: Zoll

Präzisions-Kraftspannfutter
Ø 80 - 315 mm
■ Ohne Durchgang
■ Langhub
■ 2 Backen